• <table id="u86ia"><u id="u86ia"></u></table>
 • 防爆方法对危险场所的适用性: 

  序号     防爆型式   代号          防爆措施          适用区域
  1  隔爆型   d    GB3836.2    隔离存在的点火源    Zone1,Zone2 
  2  增安型  e   GB3836.3      设法防止产生点火源   Zone1,Zone2 
  3  本安型  ia  GB3836.4       限制点火源的能量       Zone0-2 
  4  本安型  ib  GB3836.4       限制点火源的能量     Zone1,Zone2 
  5  正压型 p  GB3836.5  危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 
  6  充油型 o  GB3836.6  危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 
  7  充砂型 q  GB3836.7  危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 
  8  无火花型 n  GB3836.8  设法防止产生点火源 Zone2 
  9  浇封型 m  GB3836.9  设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 
  10 气密型 h  GB3836.10  设法防止产生点火源 Zone1,Zone2